CẢM NHẬN VỀ MICGAME

CẢM NHẬN VỀ MICGAME

Bạn thấy giao diện mới của MicGame như thế nào

Bạn thấy MicGame cần thay đổi giao diện mục nào?

Bạn muốn thay đổi điều gì ở giao diện những mục trên

Quá trình sử dụng bạn đã gặp những lỗi nào?